Zhang, Y., & Downey, K. (2017). Ebook ROI: A Longitudinal Study of Patron-Driven Acquisition Models. Computers in Libraries. https://oaks.kent.edu/node/3314
Zhang, Yin, and Kay Downey. 2017. “Ebook ROI: A Longitudinal Study of Patron-Driven Acquisition Models”. Computers in Libraries. https://oaks.kent.edu/node/3314.
Zhang, Y., and K. Downey. Ebook ROI: A Longitudinal Study of Patron-Driven Acquisition Models. Computers in Libraries, 1 June 2017, https://oaks.kent.edu/node/3314.