Troy, Miami County, Ohio, 1923. (1923). https://oaks.kent.edu/node/12377
“Troy, Miami County, Ohio, 1923”. 1923. https://oaks.kent.edu/node/12377.
Troy, Miami County, Ohio, 1923. 1923, https://oaks.kent.edu/node/12377.