Li, F., Buchnev, O., Cheon, C., Glushchenko, A., Reshetnyak, V., Reznikov, Y., Sluckin, T., & West, J. (2006). Orientational Coupling Amplification in Ferroelectric Nematic Colloids. Physical Review Letters. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.147801
Li, Fenghua, Oleksandr Buchnev, Chae Cheon, Anatoliy Glushchenko, Victor Reshetnyak, Yuriy Reznikov, Timothy Sluckin, and John West. 2006. “Orientational Coupling Amplification in Ferroelectric Nematic Colloids”. Physical Review Letters. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.97.147801.
Li, F., O. Buchnev, C. Cheon, A. Glushchenko, V. Reshetnyak, Y. Reznikov, T. Sluckin, and J. West. Orientational Coupling Amplification in Ferroelectric Nematic Colloids. Physical Review Letters, 1 Oct. 2006, doi:10.1103/PhysRevLett.97.147801.