Nastishin, Y., Shiyanovskii, S., Lavrentovich, O., Kostko, A., & Anisimov, M. (2004). Pretransitional Fluctuations in the Isotropic Phase of a Lyotropic Chromonic Liquid Crystal. Physical Review E. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.70.051706
Nastishin, Yuriy, Sergij Shiyanovskii, Oleg Lavrentovich, A. Kostko, and M. Anisimov. 2004. “Pretransitional Fluctuations in the Isotropic Phase of a Lyotropic Chromonic Liquid Crystal”. Physical Review E. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.70.051706.
Nastishin, Y., S. Shiyanovskii, O. Lavrentovich, A. Kostko, and M. Anisimov. Pretransitional Fluctuations in the Isotropic Phase of a Lyotropic Chromonic Liquid Crystal. Physical Review E, 23 Nov. 2004, doi:10.1103/PhysRevE.70.051706.