Huang, J., Feldmann, R., Schweitzer, C., Hu, S., Zhou, C., Benton, M., Zhang, Q., Wen, W., & Xie, T. (2013). A New Shrimp (Decapoda, Dendrobranchiata, Penaeoidea) from the Middle Triassic of Yunnan, Southwest China. Journal of Paleontology. https://doi.org/10.1666/13-024
Huang, Jinyuan, Rodney Feldmann, Carrie Schweitzer, Shixue Hu, Changyong Zhou, Michael Benton, Qiyue Zhang, Wen Wen, and Tao Xie. 2013. “A New Shrimp (Decapoda, Dendrobranchiata, Penaeoidea) from the Middle Triassic of Yunnan, Southwest China”. Journal of Paleontology. https://doi.org/10.1666/13-024.
Huang, J., R. Feldmann, C. Schweitzer, S. Hu, C. Zhou, M. Benton, Q. Zhang, W. Wen, and T. Xie. A New Shrimp (Decapoda, Dendrobranchiata, Penaeoidea) from the Middle Triassic of Yunnan, Southwest China. Journal of Paleontology, 1 July 2013, doi:10.1666/13-024.