Mathews, M., Kang, S.-W., Kumar, S., & Li, Q. (2011). Designing Bent-core Nematogens towards Biaxial Nematic Liquid Crystals. Liquid Crystals. https://doi.org/10.1080/02678292.2010.524716
Mathews, Manoj, Shin-Woong Kang, Satyendra Kumar, and Quan Li. 2011. “Designing Bent-Core Nematogens towards Biaxial Nematic Liquid Crystals”. Liquid Crystals. https://doi.org/10.1080/02678292.2010.524716.
Mathews, M., S.-W. Kang, S. Kumar, and Q. Li. Designing Bent-Core Nematogens towards Biaxial Nematic Liquid Crystals. Liquid Crystals, 1 Jan. 2011, doi:10.1080/02678292.2010.524716.