Partial-wave analysis of the pi- + proton goes to eta meson + neutron and pi- + proton goes to neutral kaon + Lambda reactions