Shrestha, M., & Manley, D. (2012). Partial-wave analysis of the pi- + proton goes to eta meson + neutron and pi- + proton goes to neutral kaon + Lambda reactions. American Physical Society. https://doi.org/10.1103/PhysRevC.86.045204
Shrestha, Manoj, and D. Manley. 2012. “Partial-Wave Analysis of the Pi- + Proton Goes to Eta Meson + Neutron and Pi- + Proton Goes to Neutral Kaon + Lambda Reactions”. American Physical Society. https://doi.org/10.1103/PhysRevC.86.045204.
Shrestha, M., and D. Manley. Partial-Wave Analysis of the Pi- + Proton Goes to Eta Meson + Neutron and Pi- + Proton Goes to Neutral Kaon + Lambda Reactions. American Physical Society, 1 Oct. 2012, doi:10.1103/PhysRevC.86.045204.