Hong, Y., Zeng, M., Zhang, J., Dimitroff, A., & Kahn, C. (2013). Application of Standardized Biomedical Terminologies in Radiology Reporting Templates. Information Services and Use. https://oaks.kent.edu/node/4367
Hong, Yi, Marcia Zeng, Jin Zhang, Alexandra Dimitroff, and Charles Kahn. 2013. “Application of Standardized Biomedical Terminologies in Radiology Reporting Templates”. Information Services and Use. https://oaks.kent.edu/node/4367.
Hong, Y., M. Zeng, J. Zhang, A. Dimitroff, and C. Kahn. Application of Standardized Biomedical Terminologies in Radiology Reporting Templates. Information Services and Use, 1 July 2013, https://oaks.kent.edu/node/4367.