Poston, L., & Poston, L. (2011). The Word and Words in the Abrahamic Faiths (1–). https://oaks.kent.edu/node/245
Poston, Linda, and Linda Poston. 2011. “The Word and Words in the Abrahamic Faiths”. https://oaks.kent.edu/node/245.
Poston, Linda, and Linda Poston. The Word and Words in the Abrahamic Faiths. 20 May 2011, https://oaks.kent.edu/node/245.