Joshi, B., Wen, X., Sun, K., Lu, W., & Wei, Q.-H. (2010). Fabrication and Characterization of Coupled Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas (1–). Journal of Vacuum Science and Technology B. https://doi.org/10.1116/1.3501349
Joshi, Bhuwan, Xuejin Wen, Kai Sun, Wu Lu, and Qi-Huo Wei. 2010. “Fabrication and Characterization of Coupled Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas”. Journal of Vacuum Science and Technology B. https://doi.org/10.1116/1.3501349.
Joshi, Bhuwan, et al. Fabrication and Characterization of Coupled Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas. Journal of Vacuum Science and Technology B, 1 Nov. 2010, https://doi.org/10.1116/1.3501349.