Wei, Q.-H. (2008). Cavity Resonances of Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas (1–). https://doi.org/10.1364/OE.16.010315
Wei, Qi-Huo. 2008. “Cavity Resonances of Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas”. https://doi.org/10.1364/OE.16.010315.
Wei, Qi-Huo. Cavity Resonances of Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas. 1 Jan. 2008, https://doi.org/10.1364/OE.16.010315.