Joshi, B., & Wei, Q.-H. (2008). Cavity Resonances of Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas. Optics Express. https://doi.org/10.1364/OE.16.010315
Joshi, Bhuwan, and Qi-Huo Wei. 2008. “Cavity Resonances of Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas”. Optics Express. https://doi.org/10.1364/OE.16.010315.
Joshi, B., and Q.-H. Wei. Cavity Resonances of Metal-Dielectric-Metal Nanoantennas. Optics Express, 7 July 2008, doi:10.1364/OE.16.010315.