Zhou, S., Nastishin, Y., Omelchenko, M., Tortora, L., Nazarenko, V., Boiko, O., Ostapenko, T., Hu, T., Almasan, C., Gleeson, J., & Lavrentovich, O. (2012). Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field (1–). Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.037801
Zhou, Shuang, Yuriy Nastishin, M. Omelchenko, Luana Tortora, V. Nazarenko, O. Boiko, T. Ostapenko, et al. 2012. “Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field”. Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.037801.
Zhou, Shuang, et al. Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field. Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field, 18 July 2012, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.037801.