Zhou, S., Nastishin, Y., Omelchenko, M., Tortora, L., Nazarenko, V., Boiko, O., Ostapenko, T., Hu, T., Almasan, C., Gleeson, J., & Lavrentovich, O. (2012). Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field. Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.037801
Zhou, Shuang, Yuriy Nastishin, M. Omelchenko, Luana Tortora, V. Nazarenko, O. Boiko, T. Ostapenko, T. Hu, C. Almasan, James Gleeson, and Oleg Lavrentovich. 2012. “Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field”. Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.109.037801.
Zhou, S., Y. Nastishin, M. Omelchenko, L. Tortora, V. Nazarenko, O. Boiko, T. Ostapenko, T. Hu, C. Almasan, J. Gleeson, and O. Lavrentovich. Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field. Elasticity of Lyotropic Chromonic Liquid Crystals Probed by Director Reorientation in a Magnetic Field, 18 July 2012, doi:10.1103/PhysRevLett.109.037801.