Fein, S. (1995). Verona’s Summer Flower: The `Virtues’ of Herb Paris in Romeo and Juliet (1–). University Press of Kentucky. https://oaks.kent.edu/node/1480
Fein, Susanna. 1995. “Verona’s Summer Flower: The `Virtues’ of Herb Paris in Romeo and Juliet”. University Press of Kentucky. https://oaks.kent.edu/node/1480.
Fein, Susanna. Verona’s Summer Flower: The `Virtues’ of Herb Paris in Romeo and Juliet. University Press of Kentucky, 1 Oct. 1995, https://oaks.kent.edu/node/1480.