Hakutani, Y. (1996). Richard Wright’s "The Long Dream" as Racial and Sexual Discourse (1–). African American Review. https://oaks.kent.edu/node/1568
Hakutani, Yoshinobu. 1996. “Richard Wright’s ‘The Long Dream’ As Racial and Sexual Discourse”. African American Review. https://oaks.kent.edu/node/1568.
Hakutani, Yoshinobu. Richard Wright’s "The Long Dream" As Racial and Sexual Discourse. African American Review, 1 July 1996, https://oaks.kent.edu/node/1568.