Feldmann, R., Schweitzer, C., Hu, S., Zhang, Q., Zhou, C., Xie, T., Huang, J., & Wen, W. (2012). Macrurous Decapoda from the Luoping Biota (Middle Triassic) of China (1–). Journal of Paleontology. https://doi.org/10.1666/11-113.1
Feldmann, Rodney, Carrie Schweitzer, Shixue Hu, Qiyue Zhang, Changyoing Zhou, Tao Xie, Jinyuan Huang, and Wen Wen. 2012. “Macrurous Decapoda from the Luoping Biota (Middle Triassic) of China”. Journal of Paleontology. https://doi.org/10.1666/11-113.1.
Feldmann, Rodney, et al. Macrurous Decapoda from the Luoping Biota (Middle Triassic) of China. Journal of Paleontology, 1 Jan. 2012, https://doi.org/10.1666/11-113.1.