ICON Spring 1987 (1–). (1987). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8561
“ICON Spring 1987”. 1987. https://oaks.kent.edu/node/8561.
ICON Spring 1987. 1 Apr. 1987, https://oaks.kent.edu/node/8561.