ICON Winter 1974 (1–). (1974). (1–). https://oaks.kent.edu/node/8652
“ICON Winter 1974”. 1974. https://oaks.kent.edu/node/8652.
ICON Winter 1974. 1 Jan. 1974, https://oaks.kent.edu/node/8652.