Frazeysburg, Muskingum County, Ohio, 1928

Frazeysburg, Muskingum County, Ohio, 1928. (1928). https://oaks.kent.edu/node/11333
“Frazeysburg, Muskingum County, Ohio, 1928”. 1928. https://oaks.kent.edu/node/11333.
Frazeysburg, Muskingum County, Ohio, 1928. 1928, https://oaks.kent.edu/node/11333.