He, L. He, Lucas. https://oaks.kent.edu/node/10604
He, Lucas. n.d. “He, Lucas”. https://oaks.kent.edu/node/10604.
He, L. He, Lucas. https://oaks.kent.edu/node/10604.