Jala, H., Jiang, Y., Luchkiw, E., Cui, C., & Wu, K. (2015). Sustainability of Bamboo-steel Composite Structures. https://oaks.kent.edu/node/5142
Jala, Honoria, Yunyao Jiang, Evan Luchkiw, Chenying Cui, and Kun Wu. 2015. “Sustainability of Bamboo-Steel Composite Structures”. https://oaks.kent.edu/node/5142.
Jala, H., Y. Jiang, E. Luchkiw, C. Cui, and K. Wu. Sustainability of Bamboo-Steel Composite Structures. 11 Mar. 2015, https://oaks.kent.edu/node/5142.