Dimushi, L. (2018). VR: Up-cycling Fabric Scraps (1–). https://oaks.kent.edu/node/5690
Dimushi, Leticia. 2018. “VR: Up-Cycling Fabric Scraps”. https://oaks.kent.edu/node/5690.
Dimushi, Leticia. VR: Up-Cycling Fabric Scraps. 5 Apr. 2018, https://oaks.kent.edu/node/5690.