Attrell, C. (2021). An unconventional collaboration: Cosmetology and nursing (1–). https://oaks.kent.edu/node/16609
Attrell, Connor. 2021. “An Unconventional Collaboration: Cosmetology and Nursing”. https://oaks.kent.edu/node/16609.
Attrell, Connor. An Unconventional Collaboration: Cosmetology and Nursing. 22 Apr. 2021, https://oaks.kent.edu/node/16609.