Zhang Zai's Philosophy of Qi: A Practical Understanding

Kim, J.-Y. (2015). Zhang Zai’s Philosophy of Qi: A Practical Understanding (1–). Rowman & Littlefield. https://oaks.kent.edu/node/1698
Kim, Jung-Yeup. 2015. “Zhang Zai’s Philosophy of Qi: A Practical Understanding”. Rowman & Littlefield. https://oaks.kent.edu/node/1698.
Kim, Jung-Yeup. Zhang Zai’s Philosophy of Qi: A Practical Understanding. Rowman & Littlefield, 1 Mar. 2015, https://oaks.kent.edu/node/1698.