West Milton, Miami County, Ohio, 1928

West Milton, Miami County, Ohio, 1928 (1–). (1928). (1–). https://oaks.kent.edu/node/12511
“West Milton, Miami County, Ohio, 1928”. 1928. https://oaks.kent.edu/node/12511.
West Milton, Miami County, Ohio, 1928. 1928, https://oaks.kent.edu/node/12511.