West Milton, Miami County, Ohio, 1928

West Milton, Miami County, Ohio, 1928. (1928). https://oaks.kent.edu/node/12511
“West Milton, Miami County, Ohio, 1928”. 1928. https://oaks.kent.edu/node/12511.
West Milton, Miami County, Ohio, 1928. 1928, https://oaks.kent.edu/node/12511.